Statssekreterare Max Elger företräder Sverige på mötet i Ekofinrådet 10 juli. Mötet är det första mellan EU-ländernas ekonomi- och finansministrar med Tyskland som ordförande. Arbetet med EU:s kapitalmarknadsunion är ett av mötets frågor. Foto: Sveriges EU-representation

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

EU-ländernas ekonomi- och finansministrar möts via video 10 juli inom ramen för Ekofinrådet. De ska då diskutera EU:s kapitalmarknadsunion inför att ett förslag till handlingsplan väntas senare i år. Tyskland som är ordförande andra halvåret 2020 ska presentera sitt program för arbetet i Ekofin.

Ordförandeskapets motto: ”Tillsammans för Europas återhämtning”
Det tyska ordförandeskapet ska presentera sina prioriteringar på Ekofinområdet för det kommande halvåret. Mottot ”tillsammans för Europas återhämtning” fokuserar på att möta de sociala och ekonomiska utmaningar som följer av coronaviruset.

En hållbar och inkluderande tillväxtstrategi, en stärkt inre marknad, övergången till en hållbar ekonomi på grundval av den gröna given och den digitala omvandlingen är Tysklands övergripande prioriteringar liksom vikten av att slutföra förhandlingarna om EU:s budgetram för 2021-2027.

På finansmarknadsområdet vill Tyskland fortsätta arbetet med kapitalmarknadsunionen och bankunionen samt bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Inom finanspolitiken ligger fokus på återhämtning men också på långsiktighet som säkrar ekonomisk stabilitet, motståndskraft och tillväxt. Arbetet med medlemsstaternas offentliga finanser syftar också till att skapa utrymme i krissituationer.

EU:s kapitalmarknadsunion
Sedan 2015 finns en handlingsplan för att skapa en kapitalmarknadsunion för EU. Senare i år väntas ett förslag till en ny handlingsplan.

Ministrarnas ska diskutera en slutrapport från det så kallade högnivåforumet för kapitalmarkandsunionen som innehåller rekommendationer för det fortsatta arbetet med att stärka integrationen på den europeiska kapitalmarknaden.

Högnivåforumet tillsattes hösten 2019 och i december antog ministerrådet slutsatser om det fortsatta arbetet. En delrapport presenterades i februari om utmaningar för kapitalmarknadsunionen. I den nu aktuella slutrapporten ingår återhämtningen efter covid-19-utbrottet och vikten av EU:s gröna giv och digitaliseringen.

Regeringen välkomnar rapporten och ser fram emot ett förslag till ny handlingsplan. Här vill regeringen se att hållbarhet och digitalisering uppmärksammas.

Ekonomisk återhämtning
Finansministrarna ska få en genomgång av det ekonomiska läget och om det fortsatta arbetet med överenskomna åtgärder för att möta utmaningarna som coronaviruset orsakat. Hit hör EU-instrumentet SURE som är ett tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet och Europeiska investeringsbankens garantifond för små och medelstora företag. EU-kommissionen kommer presentera sin ekonomiska sommarprognos.

Förslaget till ett europeiskt återhämtningsinstrument till värdet av 750 miljarder euro som förstärker EU:s långtidsbudget förhandlas i första hand i EU:s ministerråd för allmänna frågor och Europeiska rådet. Europeiska rådet, det vill säga EU-ländernas stats- och regeringschefer, möts 17 juli för att diskutera långtidsbudgeten.

Inför G20-mötet 18-19 juli
Ministrarna ska få information om dagordningen och EU:s gemensamma positioner inför G20-mötet senare i juli.

Statssekreterare Max Elger företräder Sverige på mötet.

Sedan den 23 mars sker EU:s ministermöten via video.
De är informella vilket innebär att ministrarna inte fattar beslut i själva mötet. När beslut fattas används en så kallad skriftlig procedur.

Producerat av EU-representationen

Finansdepartementet