Pressmeddelande

Alla måste göra sin del för att stoppa dödsolyckorna

De senaste åren har visat en oroväckande utveckling på den svenska arbetsmarknaden. Antalet dödsolyckor i arbetet har ökat. En trygg arbetsmiljö är en prioriterad...

Sänkt flygskatt till 39 kronor per passagerare

I promemorian föreslås att flygskatten sänks till 39 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 1...

Nationell samordnare för arbetet mot utanförskap

Dir. 2024:38 Publicerad 11 april 2024 En särskild utredare, som ska fungera som en nationell samordnare, ska kartlägga och skapa en sammanhängande bild av det arbete...

Justerade krav gällande APL inom regionalt yrkesvux

Regeringen har beslutat om ändrade bestämmelser för statsbidraget för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Förändringen innebär att kommuner som inte kunnat anordna arbetsplatsförlagt lärande (APL) på...

Max åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Regeringen har i dag fattat beslut om att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta...

Uppdrag om förbättrad krocksäkerhet för husbilar

Publicerad 23 juli 2020 Krocktester med husbilar har visat stora brister i trafiksäkerheten. Regeringen uppdrar nu åt Trafikverket att ta fram ett kunskapsunderlag om hur...

Nu ska nattåg till Europa upphandlas

Publicerad 23 juli 2020 Det ska vara lätt att nå europeiska städer på kontinenten med klimatsmarta alternativ. Därför satsar regeringen på nattåg till Europa för...

Regeringen vill säkra järnvägstrafik mellan Trelleborg och Tyskland

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder så att järnvägstrafiken mellan Trelleborg och Tyskland kan upprätthållas i framtiden. Syftet är att...

Så ska idrottsutbildningarna på gymnasienivå bli bättre

Utbildningsdepartementet har genomfört en översyn av riksidrottsgymnasier och nationellt godkända idrottsutbildningar. I en promemoria som nu skickas ut på remiss föreslås en rad förändringar,...

Över 600 miljoner till svensk infrastruktur

I dagarna har det blivit klart att åtta svenska projekt får medel från EU:s CEF-fond, Fonden för ett sammanlänkat Europa. - Jag är glad att...

Distansstudier ska minska trängsel i kollektivtrafiken

Till hösten kommer gymnasieskolorna åter att bedriva undervisning i skolans lokaler, men ungdomar som ska åka till sina gymnasieskolor riskerar att öka belastningen på...

Regeringen har i dag beslutat att utse Thomas Rolén till generaldirektör och chef för...

– Thomas Rolén har breda och gedigna kunskaper och erfarenheter från det svenska rättsväsendet och statsförvaltningen. Jag är mycket glad över att han har...

Rasism på arbetsmarknaden ska synliggöras och motverkas

Regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att utveckla arbetet mot rasism på arbetsmarknaden. I arbetet ska länsstyrelserna öka kunskap och medvetenhet bland aktörer på arbetsmarknaden...

Lärcentrum ska vara öppna för studerande inom olika utbildningsformer

Regeringen har beslutat om en förändring i förordningen om statsbidrag för lärcentrum. Nu blir det tydligare att lärcentrum är en plattform för flera olika...

Robust och effektivt kommunikationssystem för samhällsviktiga aktörer

Två uppdrag till MSB för ett säkert och robust kommunikationssystem för samhällsviktiga aktörer Regeringen har den 25 juni beslutat två uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd...

Återvinning och återbruk ska öka genom nya regler

Regeringen har fattat beslut om en lång rad bestämmelser som anpassar svensk rätt till EU-lagstiftningen om avfall. Det gäller bland annat höjda mål för...

Beslut om hur stöd till a-kassorna ska fördelas

För att förhindra långa handläggningstider har regeringen beslutat om ett tillfälligt stöd på 100 miljoner kronor till a-kassorna. Regeringen har nu beslutat hur stödet...

Ny direktör för Delegationen mot segregation

Regeringen har idag beslutat att utse Anders Kessling till ny direktör för Delegationen mot segregation (Delmos). Kessling är idag tillförordnad direktör för Delmos. Anders Kessling...

Förslag om skolans framtid på remiss

Under våren har utbildningsminister Anna Ekström tagit emot förslag från två stora utredningar på skolområdet. Nu går regeringen vidare med arbetet genom att skicka...

Främjande av aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning

Regeringen ger Myndigheten för delaktighet (MFD) i uppdrag att ta fram ett stödmaterial till kommuner och andra aktörer i syfte att främja en aktiv...

Eva Nordmark besöker sommarjobbande ungdomar i Tyresö kommun

Tisdagen den 23 juni kommer arbetsmarknadsminister Eva Nordmark besöka sommarjobbande ungdomar i området Granängsringen i Tyresö kommun. Regeringens satsning på 180 miljoner kronor till kommuner...

Folkhälsomyndighetens uppdrag att främja psykisk hälsa utökas

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att inrätta en funktion för psykisk hälsa och suicidprevention vid myndigheten. Funktionens roll ska vara att sprida kunskap om...

Rekordstor utdelning från Allmänna Arvsfonden

Under 2019 fördelade Arvsfondsdelegationen 749 miljoner kronor till projekt av ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Det är det...

Bättre munhälsa för kvinnor och män med demenssjukdom

Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida ett stöd som ska främja insatser för god munhälsa för kvinnor och män...

Regeringen beslutar om bidrag till Världsbankens fond för låginkomstländer, Internationella utvecklingsfonden (IDA)

Regeringen har idag beslutat om bidrag till Världsbankens fond för låginkomstländer, IDA, på 9,2 miljarder kronor som ska betalas ut över en period på...

Möjlighet till förlängning av nystartsjobb

Regeringen har beslutat att den maximala tiden för nystartsjobb ska kunna förlängas med ytterligare 12 månader. Satsningen är tillfällig och gäller resten av 2020. Regeringen...

Fler utbildningsplatser för vuxna i höst

För att ge människor goda möjligheter att vidareutbilda sig eller byta bransch i spåren av coronapandemin föreslog regeringen, Centerpartiet och Liberalerna i vårändringsbudgeten för...

Amanda Lind utser Helene Larsson Pousette till nytt kulturråd i Washington

Helene Larsson Pousette nytt kulturråd i Washington Regeringen har idag utsett Helene Larsson Pousette till nytt kulturråd i Washington, D.C. Hon tillträder tjänsten den 17...

Utrikesminister Ann Linde delar ut Kungliga Nordstjärneorden till kvinnlig fredsbyggare på Cypern

För att markera tio år av framgångsrikt fredsarbete på Cypern genomförde utrikesminister Ann Linde idag en virtuell dialog och möte med Cyperns religiösa ledare. –...

Brexit – kompletterande bestämmelser rörande brittiska medborgares rättigheter

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag på bestämmelser som gäller brittiska medborgares rättigheter. Förslagen kompletterar de som finns i...

Ersättning för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet som en följd av covid-19

Ersättning för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet som en följd av covid-19-utbrottet möjliggörs till yrkesfisket Regeringen kommer inom kort att besluta om möjlighet till ersättning för...

Nionde extra ändringsbudgeten överlämnad till riksdagen

Idag har regeringen överlämnat en nionde extra ändringsbudget för 2020 till riksdagen. Budgeten innehåller bland annat förslag om ersättningar till riskgrupper, kapitaltillskott till Lernia...

Besöksförbudet på äldreboenden förlängs

Regeringen har beslutat om en förlängning av besöksförbudet på äldreboenden med anledning av det nya coronaviruset. Förbudet sträcker sig fram till den 31 augusti...

Regeringen fortsätter satsa på nattåg

Det ska vara enkelt att resa klimatsmart. Regeringen aviserar nu en utökad satsning på nattåg till utlandet i höstens budget. Sammantaget handlar det om...

Ändrade statsbidragsvillkor ska göra det enklare att erbjuda lovskola

För att ge skolhuvudmän bättre förutsättningar att erbjuda mer lovskola till de elever som behöver det genomförs nu tillfälliga ändringar som gör det lättare...

200 miljoner kronor till godstransporter på järnväg

Publicerad 12 juni 2020 Regeringen föreslår en satsning på 200 miljoner kronor för att stärka järnvägens konkurrenskraft och bidra till en fortsatt överflyttning av godstransporter...

Näringsminister Ibrahim Baylan: Semestra säkert i sommar

Från och med på lördag 13 juni tillåts inrikes resor som genomförs av symtomfria personer. Ett viktigt villkor är att de regioner som tar...

Ökad trygghet för familjehemsplacerade barn: Adoption kan vara ett alternativ

Tryggheten och stabiliteten för barn i familjehem behöver stärkas. Socialstyrelsen får därför i uppdrag att genomföra kunskapshöjande insatser inom familjehemsvården, bland annat avseende nationella...

Fler anställda inom äldreomsorgen kan vidareutbilda sig i höst

För att stärka äldreomsorgen och vården under coronakrisen föreslog regeringen, Centerpartiet och Liberalerna i maj ett äldreomsorgslyft som innebär att anställda inom äldreomsorgen ska...

Övergångsregler gällande skyddad yrkestitel för undersköterskor remitteras

Regeringen vill att undersköterskor ska få sin yrkestitel reglerad och skyddad. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025. Nu skickas förslag kring...

Extra ändringsbudgeten till riksdagen: Den innehåller följande förslag

Åttonde extra ändringsbudgeten till riksdagen I dag har regeringens åttonde extra ändringsbudget för 2020 överlämnats till riksdagen. Budgeten innehåller bland annat förslag om omställningsstöd till...

Regeringen inrättar ett klimatkollegium

Regeringen har som målsättning att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. För att nå detta måste alla politikområden dra åt samma håll och...

Ann Linde stod värd för virtuellt ministermöte om kärnvapennedrustning

Utrikesminister Ann Linde stod den 9 juni värd för ett virtuellt ministermöte om kärnvapennedrustning tillsammans med Tysklands utrikesminister Heiko Maas. - Regeringens mål är en...

Regeringen: 10 000 nya tillsvidareanställningar på heltid inom äldreomsorgen

Regeringens Äldreomsorgslyft beräknas leda till 10 000 nya tillsvidareanställningar på heltid inom äldreomsorgen Socialstyrelsen får i uppdrag att under 2020 betala ut 462 miljoner kronor...

Regeringen vidtar åtgärder mot utländska direktinvesteringar inom skyddsvärda områden

Regeringskansliet: Pressträff med Mikael Damberg och Anna Hallberg Vid regeringssammanträdet den 4 juni fattade regeringen beslut om en lagrådsremiss som stärker arbetet mot utländska direktinvesteringar...

Prövning av grundskoleämnen i gymnasieskolan möjliggörs

Prövning av grundskoleämnen i gymnasieskolan möjliggörs (Ny version) Till följd av coronapandemin kan det bli svårare för en del elever på introduktionsprogrammen att få godkända...

Migrationsverket skärper kontroller vid eget boende för asylsökande

Regeringen har beslutat att ge Migrationsverket i uppdrag att kontrollera asylsökandes adresser och återrapportera antalet fall av misstanke om bidragsbrott. Uppdraget följer upp de...

Ny generalkonsul i Shanghai (Kina)

Regeringen har idag utsett Marie-Claire Swärd Capra till generalkonsul i Shanghai. Marie-Claire Swärd Capra är idag ambassadör i Alger. Hon var tidigare ministerråd vid OECD-delegationen...

Ekonomiskt stöd till adoptionsorganisationer

Utbrottet av det nya coronaviruset har medfört stängda landsgränser och resestopp. Detta har inneburit att adoptionsprocesser har stannat av. Regeringen har därför beslutat om...

Åsa Lindhagen i möte med Sveriges Stadsmissioner

Idag har jämställdhetsminister Åsa Lindhagen möte med Sveriges Stadsmissioner om situationen för våldsutsatta kvinnor och kvinnor med drogrelaterade problem. - Sveriges Stadsmissioner bedriver en ovärderlig...

Pressmeddelande

Alla måste göra sin del för att stoppa dödsolyckorna

De senaste åren har visat en oroväckande utveckling på den svenska arbetsmarknaden. Antalet dödsolyckor i arbetet har ökat. En trygg arbetsmiljö är en prioriterad...

Sänkt flygskatt till 39 kronor per passagerare

I promemorian föreslås att flygskatten sänks till 39 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 1...

Nationell samordnare för arbetet mot utanförskap

Dir. 2024:38 Publicerad 11 april 2024 En särskild utredare, som ska fungera som en nationell samordnare, ska kartlägga och skapa en sammanhängande bild av det arbete...

Justerade krav gällande APL inom regionalt yrkesvux

Regeringen har beslutat om ändrade bestämmelser för statsbidraget för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Förändringen innebär att kommuner som inte kunnat anordna arbetsplatsförlagt lärande (APL) på...

Max åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Regeringen har i dag fattat beslut om att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta...