Bildarkiv: Vinnova - Vinnovas årsredovisning 2018

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Uppdrag att ta fram förslag till strategi för det svenska deltagandet i Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa

Diarienummer: U2020/03335/F

Regeringen uppdrar åt Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas), Rymdstyrelsen, Statens energimyndighet, Verket för innovationssystem (Vinnova) samt Vetenskapsrådet att ta fram ett förslag till strategi för det svenska deltagandet i Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa. Synpunkter från andra relevanta aktörer bör inhämtas.

Uppdraget innefattar att analysera det tidigare svenska deltagandet i nuvarande och tidigare ramprogram. Myndigheterna ska utifrån analysen beskriva vad som bör känneteckna ett värdefullt och strategiskt svenskt deltagande i ramprogrammet. Vidare ska myndigheterna beskriva mål för det svenska deltagandet, inklusive kvantitativa mål, och lämna rekommendationer för hur dessa kan förverkligas. Förslaget till mål och rekommendationer ska också omfatta en beskrivning av hur europeiska partnerskapsprogram på bästa sätt kan skapa synergier med nationella program. Myndigheterna ska beskriva hur förslaget till strategi förhåller sig till andra relevanta europeiska satsningar under kommande programperiod samt klargöra möjliga synergier med nationella insatser.

Uppdraget ska redovisas av Vinnova till regeringen senast den 30 oktober 2020.

Ladda ner: Uppdrag att ta fram förslag till strategi för det svenska deltagandet i Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa (pdf 131 kB)

Utbildnings­departementet