Illustrationsbild: KompetensUtvecklingsInstitutet Introduktionsutbildning äldreomsorg för ny personal - kui.se

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

För att stärka äldreomsorgen och vården under coronakrisen föreslog regeringen, Centerpartiet och Liberalerna i maj ett äldreomsorgslyft som innebär att anställda inom äldreomsorgen ska erbjudas utbildning på betald arbetstid. Nu inleds en utbyggnad av utbildningsplatser på vård- och omsorgsutbildningar inom regionalt yrkesvux och folkhögskola inför hösten.

Nyligen sa riksdagen ja till regeringens sjunde extra ändringsbudget. Ett av förslagen var att införa ett äldreomsorgslyft så att upp till 10 000 anställda inom vården kan vidareutbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska. Utbildningen ska ske på betald arbetstid och enligt en överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter, SKR och Kommunal ska de personer som tar del av äldreomsorgslyftet erbjudas tillsvidareanställningar på heltid. Regeringen gav nyligen Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 betala ut 462 miljoner kronor i statsbidrag till kommuner som en del av satsningen.

I dag har regeringen tagit nästa steg i att genomföra reformen genom att ge Skolverket och Folkbildningsrådet mandat att fördela medel för en utbyggnad av utbildningsplatser med inriktning mot vård och omsorg inför hösten.

Under 2020 satsar staten 54 miljoner kronor på regional yrkesinriktad vuxenutbildning inom äldreomsorg eller hälso- och sjukvård. Det innebär att cirka 10 000 personer kommer att kunna vara i utbildning i höst om de studerar på halvtid. Under 2020 finansierar staten platserna fullt ut och kommunerna kommer inte behöva bidra med egen finansiering. För den utökning av antalet utbildningsplatser som planeras för 2021 kommer kommunerna att stå för finansiering för 30 procent av platserna. För att ta tillvara de kompetenser som finns i gruppen invandrade bör hälften av de reserverade medlen gå till kombinationsplatser med svenska för invandrare eller svenska som andraspråk.

Utöver detta satsar staten 50 miljoner kronor för utbyggnad av folkhögskolans yrkesutbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå. De nya utbildningsplatserna bör särskilt riktas mot yrken inom vård- och omsorg. Utbyggnaden motsvarar cirka 1 000 nya halvårsplatser i höst. Avsikten är att satsningen därefter ska fortsätta under 2021 och halva 2022. Staten står för hela kostnaden för denna utbyggnad och ingen regional medfinansiering kommer att behövas.

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström

Utbildningsdepartementet