Bild: Tullverket - Krisinformation.se

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Tullverket ska få en utvidgad möjlighet att stoppa och kontrollera postförsändelser som misstänks innehålla vapen, ammunition eller explosiva varor. Förslaget lämnas till Lagrådet för granskning i dag. Förslaget är att utvidga Tullverkets befogenheter att lägga så kallade postspärrar till att även gälla försändelser som misstänks innehålla vapen, ammunition eller explosiva varor.

När Tullverket lägger en postspärr hålls paketet kvar, av det så kallade postbefordringsföretaget, så att tulltjänstemännen kan kontrollera innehållet. I dag är Tullverkets befogenheter att lägga postspärrar begränsade till de fall då myndigheten misstänker att en försändelse innehåller narkotika.
Ladda ner:Utökade möjligheter för Tullverket att besluta om postspärrar (pdf 507 kB)

Tullverket kan i brottsbekämpande syfte besluta att en postförsändelse ska hållas kvar av ett postbefordringsföretag för att Tullverket ska kunna utföra sina kontroller, en s.k. postspärr. En sådan spärr kan läggas om det finns anledning att anta att försändelsen innehåller narkotika som kan tas i beslag enligt lagen om straff för smuggling och det är nödvändigt för att beslag ska kunna ske. I syfte att stärka Tullverkets möjligheter att stoppa illegal införsel av vapen, ammunition och explosiva varor föreslås att Tullverkets befogenhet att besluta om kvarhållande av postförsändelser som kan antas innehålla narkotika utvidgas till att även omfatta försändelser som misstänks innehålla vapen, ammunition eller explosiva varor. Befordringsföretagens skyldighet att till Tullverket anmäla misstanke om att en försändelse innehåller narkotika utvidgas på samma sätt. Det föreslås vidare att möjligheten att lägga postspärrar även ska omfatta försändelser förmedlade av kurirföretag. I övrigt lämnas förslag om att rätten att slutligt pröva ett beslut om postspärr, utöver chefen för Tullverket, också ska gälla för chefen för Tullverkets rättsavdelning, att ett beslut om kvarhållande får gälla högst en månad, samt viss utökning av tystnadsplikten.

Förslaget innebär ändringar i lagen om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, offentlighets- och sekretesslagen, postlagen och tullagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2021.

Publicerad 08 oktober 2020
Finansdepartementet

Kommentera artikeln