Bild: SvD

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Diarienummer: Fi2020/02991/S3

Regeringen ger i uppdrag åt de tolv myndigheter som ingår i samverkan mot grov och organiserad brottslighet (Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten) att, inom ramen för samverkan, inrätta ett pilotprojekt som syftar till att komma åt felaktig folkbokföring kopplad till organiserad brottslighet. Pilotprojektet ska bedrivas i sådana områden där myndigheterna bedömer att sådan brottslighet är eller kan antas vara särskilt förekommande.

Ladda ner:Uppdrag att inrätta ett pilotprojekt för att komma åt felaktig folkbokföring kopplad till organiserad brottslighet (pdf 57 kB)

I uppdraget ingår att:

Kartlägga strategiska adresser som misstänks användas för systematiska fel i folkbokföringen kopplad till organiserad brottslighet samt personer och företag som möjliggör detta.
Stärka kontrollen av dessa adresser för att minska systematiska fel i
folkbokföringen och förhindra den välfärdsbrottslighet som dessa kan möjliggöra.
Utveckla metoder och arbetssätt som underlättar myndighetssamverkan för att komma åt felaktig folkbokföring kopplad till organiserad brottslighet.
Uppdraget ska samordnas av Skatteverket och redovisas till regeringen (Finansdepartementet och Justitiedepartementet) senast den 1 oktober 2021. Myndigheterna ska löpande informera Regeringskansliet om arbetet.

Till pilotprojektet ska myndigheterna identifiera ytterligare samarbetspartners, såväl myndigheter som kommuner. De nio nätverksmyndigheter som har knutits till samverkan mot grov och organiserad brottslighet ska i första hand komma i fråga.¹

Finansdepartementet