Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Coronavirusets utbrott har drabbat den ekonomiska utvecklingen hårt, både i Sverige och i omvärlden. BNP-tillväxten är nedreviderad jämfört med den bedömning som gjordes i vårpropositionen. Den senaste tiden har dock tecken visat på en viss återhämtning, om än från en mycket låg nivå och med stor osäkerhet. Det visar Finansdepartementets senaste ekonomiska prognos som finansminister Magdalena Andersson presenterar i dag.

Coronavirusets utbrott har drabbat världsekonomin hårt och lett till historiska BNP-fall världen över. Återhämtningen bedöms bli utdragen.

I Sverige väntas BNP falla med 6 procent i år. BNP ökade svagt med 0,1 procent (säsongsrensat) under första kvartalet, men indikatorer tyder på ett kraftigt fall under andra kvartalet.

– Jämfört med den senaste prognosen i vårpropositionen har vi reviderat ned tillväxtprognosen för Sverige, men mindre än vad vi befarade. Vi ser nu tecken på viss återhämtning, säger finansminister Magdalena Andersson.

Även den svenska arbetsmarknaden har påverkats i stor utsträckning, med fortsatt höga varsel till följd av krisen. En kraftig nedgång i efterfrågan gör att sysselsättningsgraden bedöms falla. Arbetskraftsdeltagandet faller också men betydligt mindre. Det gör att arbetslösheten beräknas bli 9,3 procent i år.

Systemet med korttidspermittering väntas motverka en annars ännu större nedgång i sysselsättningen, eftersom det gör det möjligt för företag att behålla personal i högre utsträckning.

Den djupa ekonomiska nedgången som förutspås 2020 leder till försvagade offentliga finanser. Underskottet beräknas bli 371 miljarder kronor i år, vilket främst beror på de vidtagna åtgärderna men också på att skatteintäkterna minskar till följd av lägre ekonomisk aktivitet.

Johan Ekström
Mirjam Kontio
Karine Raoufinia
Thomas Bergman
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson

Finansdepartementet