Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Regeringskansliet: Pressträff med Mikael Damberg och Anna Hallberg

Vid regeringssammanträdet den 4 juni fattade regeringen beslut om en lagrådsremiss som stärker arbetet mot utländska direktinvesteringar som hotar svensk säkerhet och allmän ordning. Samtidigt får Inspektionen för strategiska produkter (ISP) och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i uppdrag att ytterligare utveckla arbetet.

Den pågående corona­pandemin kan komma att öka riskerna för att utländska aktörer gör investeringar i svenskt näringsliv och strategisk infra­struktur i syfte att komma åt värde­full teknologi och informa­tion på ett sätt som hotar Sveriges säkerhet. ISP och FOI ges därför i uppdrag att stärka arbetet mot utländska direkt­investeringar inom skydds­värda områden ytterligare.

EU antog 2019 en förordning om granskning av utländska direkt­investeringar i unionen. Syftet med förordningen är att skapa ett rättsligt ramverk för hur medlems­staterna kan granska utländska direkt­investeringar i unionen med hänsyn till säkerhet eller allmän ordning. EU-förord­ningen behandlar hur sam­arbetet inom unionen avseende gransk­ningen av utländska direkt­investeringar ska gå till, bland annat ska kontakt­myndigheter utses i medlems­länderna. Förord­ningen börjar tillämpas 11 oktober 2020 vilket kräver justeringar i svensk lag­stiftning. I lagråds­remissen föreslår regeringen en ny lag med komplet­terande bestäm­melser till EU-förord­ningen. Lagen föreslås träda i kraft den 1 december 2020.

Lagrådsremiss: Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar

Uppdrag till Inspektionen för strategiska produkter m.fl. att stärka arbetet mot utländska direktinvesteringar som kan påverka säkerhet eller allmän ordning

Uppdrag till ISP
För att uppfylla EU-förord­ningens krav och för att stärka arbetet mot utländska direkt­investeringar som utgör hot mot säkerhet och allmän ordning beslutade regeringen att

ISP utses till Sveriges kontaktpunkt enligt EU:s förordning om utländ­ska direkt­investeringar.
ISP genom utpekandet får befogenhet att hämta in vissa uppgifter om utländska investerare och det svenska företag som är aktuellt då direkt­investeringen riskerar att påverka säkerhet och allmän ordning inom EU.
ISP ska också, tillsammans med Försvars­makten, Säkerhets­polisen, Total­försvarets forsknings­institut och Försvarets materiel­verk (FMV), stärka arbetet mot säkerhets­hotande utländska direkt­investeringar. Detta uppdrag ska redovisas den 1 oktober 2020.
Uppdrag till FOI
FOI får i uppdrag att i samråd med ISP, Försvars­makten, FMV och Säkerhets­polisen, genomföra en studie om utländska investeringar i skyddsvärda verksamheter. FOI ska också samverka med Direkt­investerings­utredningen (Ju 2019:06) och Kommers­kollegium. Enligt beslutet ska FOI

Beskriva riskerna med utländska direkt­investeringar i skyddsvärda verk­samheter.
Ange generella egenskaper och omständig­heter hos investerare som kan innebära en säkerhetsrisk vid en investering.
Kartlägga vilka områden och branscher där utländska direkt­investeringar kan få negativa konsekvenser för säkerheten.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 november 2020.

Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet