Bildarkiv: 8sidor.se

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Regeringens satsning på att stärka svensk polis fortsätter med oförminskad styrka. I dag beslutas en lagrådsremiss med tre lagförslag som syftar till att bidra till ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda.

– Genom åtgärderna som regeringen föreslår tas det ett steg för att förbättra arbetsmiljön och medarbetarskyddet för polisanställda. Att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för polisanställda är en viktig del i arbetet för att höja attraktiviteten för polisyrket och andra anställningar inom polisen och att nå målet om 10 000 fler polisanställda till och med 2024, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda

I lagrådsremissen föreslår regeringen att en ny bestämmelse införs i polislagen som gör det möjligt för en polisman att kroppsvisitera förhörspersoner i samband med förhör i Polismyndighetens och Säkerhetspolisens lokaler, om det är nödvändigt av säkerhetsskäl för att söka efter vapen och andra farliga föremål.

För att öka Polismyndighetens förmåga och förbättra säkerheten vid särskild skyddsvärd verksamhet föreslår regeringen också en ändring i lagen om kvalificerade skyddsidentiteter som innebär att även civilanställda vid Polismyndigheten ska kunna ges en kvalificerad skyddsidentitet.

Slutligen föreslås en ändring i patientsäkerhetslagen, i syfte att förbättra personskyddsverksamheten, som innebär att Säkerhetspolisen ska kunna inhämta uppgifter om enskilda från hälso- och sjukvården i fler fall än idag. Detta genom att skyldigheten för hälso- och sjukvårdspersonal att lämna ut uppgifter om en enskild ska utvidgas till att gälla för allt personskyddsarbete som Säkerhetspolisen har ansvar för.

Lagförslagen är en del av januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Natali Sial
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg