Land Skogsbruk Arts

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

En särskild utredare ska se över artskyddsförordningen och ta ställning till om ändringar i miljöbalkens ersättningsbestämmelser eller andra delar av balken är nödvändiga för att översynens syfte ska kunna nås. Uppdraget ska redovisas senast den 14 maj 2021.

Ladda ner:Översyn av artskyddsförordningen, Dir. 2020:58 (pdf 141 kB)

Utredaren ska bland annat:

se över artskyddsförordningen för att säkerställa att regelverket effektivt och rättssäkert kan skydda arter och att lagstiftningen är tydlig gentemot markägare om när dessa har rätt till ersättning
ta ställning till om ändringar i miljöbalkens ersättningsbestämmelser eller andra delar av balken är nödvändiga för att översynens syfte ska kunna nås
se över fridlysningsbestämmelserna och ta ställning till hur långtgående rådighetsinskränkningar de bör kunna ge utrymme för och om en rätt till ersättning bör införas i de fall pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras
utreda och vid behov föreslå hur sådan ersättning bör beräknas och finansieras
analysera och klarlägga statens respektive verksamhetsutövarens inklusive fastighetsägarens utredningsansvar när det gäller frågor om artskydd, och då särskilt klargöra statens ansvar att tillhandahålla nödvändigt underlag i frågor om artskydd
se över de svenska bestämmelserna om handel med samt innehav och transport av hotade arter
föreslå ett förbud mot äggsamlingar och utreda om det behövs särskilda bestämmelser om skadestånd vid brott mot skyddade arter, samt andra ändringar i lagstiftningen i syfte att bättre förebygga och bekämpa artskyddsrelaterad brottslighet
lämna de författningsförslag och eventuella förslag på övriga åtgärder som bedöms nödvändiga.
Uppdraget ska redovisas senast den 14 maj 2021.

Miljö­departementet

  • Kommentera artikeln
  • Här nedan behöver du logga in först via din Facebook för att skriva en kommentar. Visa respekt för andra och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort.