Illustrationsbild: Familjen - Trygg-Hansa Adoption - Läs om hur det går till att adoptera ett barn

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Tryggheten och stabiliteten för barn i familjehem behöver stärkas. Socialstyrelsen får därför i uppdrag att genomföra kunskapshöjande insatser inom familjehemsvården, bland annat avseende nationella adoptioner.

Adoption kan vara ett alternativ för barn som placeras i tidig ålder eller där det blir tydligt under placeringens gång att det bedöms vara till barnets bästa att bo kvar i familjehemmet under lång tid.

Socialstyrelsen får nu i uppdrag att sprida och nå ut med kunskap till såväl yrkesverksamma inom socialtjänsten som tilltänkta familjehem om varaktiga relationer för barn. Myndigheten ska inom ramen för uppdraget även stödja kommunerna i utvecklingen av sitt rekryteringsarbete av familjehem. Detta för att möta placerade barns olika behov och förutsättningar genom att arbeta med utåtriktade aktiviteter tillsammans med kommuner.

– Barn som är placerade i familjehem har rätt till trygghet, stabilitet och goda uppväxtvillkor. Det är viktigt att yrkesverksamma inom socialtjänsten har kunskap om möjligheterna till adoption för barn som är långsiktigt placerade i familjehem. Detta uppdrag utgör en del i arbetet med lex Lilla hjärtat, säger socialminister Lena Hallengren.

Uppdraget sträcker sig under perioden 2020–2022. Det ska delredovisas till Socialdepartementet senast den 31 maj 2021, och slutredovisas senast den 31 mars 2023.

Jasmina Sofic
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren

Socialdepartementet