Magdalena Andersson: Finansminister / Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Idag har regeringen överlämnat en nionde extra ändringsbudget för 2020 till riksdagen. Budgeten innehåller bland annat förslag om ersättningar till riskgrupper, kapitaltillskott till Lernia AB och Swedavia AB samt tillskott för att säkerställa nationell tillgång till ambulansflyg. Regeringen föreslår också att riksdagen bemyndigar regeringen att för statens räkning delta i en rekapitalisering av SAS AB. Ändringsbudgeten bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Idag har regeringen beslutat om och överlämnat en nionde extra ändringsbudget till riksdagen. Budgeten innehåller ytterligare förslag för att mildra konsekvenserna av coronavirusets utbrott.

Tillfällig reglering av förebyggande sjukpenning, smittbärarpenning och tillfällig föräldrapenning
I propositionen lämnas förslag om tillskott för vissa ersättningar till riskgrupper. Personer i vissa riskgrupper som löper risk att bli allvarligt sjuka i covid-19 ska få rätt till förebyggande sjukpenning, om de inte har möjlighet att anpassa sitt arbete. Även vissa anhöriga i samma hushåll ska kunna ges smittbärarpenning för att bidra till ett ökat skydd för personer i riskgrupper. För att undvika att vissa barn som nyligen varit allvarligt sjuka riskerar att smittas av coronaviruset införs även en tillfällig reglering av tillfällig föräldrapenning. Ersättningarna kan lämnas under högst 90 dagar.

Tillskott statliga bolag och verk
Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att för statens räkning delta i en rekapitalisering av SAS AB (”SAS”) med ett belopp om högst fem miljarder kronor. SAS är viktigt för att tillgodose samhällets grundläggande behov av tillgänglighet med flyg i Sverige, Danmark och Norge. Bemyndigandet innebär att svenska staten får ett mandat att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att möjliggöra statens deltagande i en rekapitalisering av SAS. Om svenska staten ska delta i en rekapitalisering ska regeringen verka för att SAS ska sätta nya ambitiösa mål för att minska utsläppen. Deltagande från svenska staten förutsätter även att EU-kommissionen godkänner åtgärderna.

Regeringen har också beslutat att söka riksdagens mandat att tillföra Swedavia AB 3 150 miljoner kronor. Flygtrafiken på Swedavias flygplatser har till följd av de omfattande reserestriktionerna med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset minskat till ett minimum. Genom kapitaltillskottet säkrar regeringen ett statligt flygplatsnät med god tillgänglighet i hela landet. Kapitaltillskottet till Swedavia förutsätter att Europeiska kommissionen godkänner åtgärden.

Regeringen föreslår ett kapitaltillskott om 150 miljoner kronor till Lernia AB. Lernia har i dagsläget en utmanande finansiell situation som ytterligare försvåras av den pågående pandemin till följd av coronaviruset. Med kapitaltillskottet ges Lernia förutsättningar att stärka sin finansiella ställning för att fortsatt kunna bedriva verksamhet inom vuxenutbildning och bemanning. Lernia kommer, liksom hela utbildnings- och bemanningssektorn, att ha en viktig roll under de kommande åren för att möta behoven av kompetensförsörjning, omställning, rekrytering och matchning.

Även Luftfartsverket och Sjöfartsverket föreslås få tillskott om 900 miljoner kronor respektive 300 miljoner kronor i år med anledning av kraftigt minskade intäkter.

Ytterligare förslag
Folkhälsomyndighetens låneram för beredskapsinvesteringar föreslås öka. Låneramen används bland annat i syfte att hantera utbrott av smittsamma sjukdomar. Eftersom det inte finns något vaccin mot covid-19 på marknaden ännu, kan Sverige komma att behöva teckna avtal med flera vaccinutvecklare för att säkra tillgången till vaccin mot covid-19, till exempel i form av förköpsavtal.

Förslaget innebär att låneramen höjs från nuvarande 350 miljoner kronor till totalt 2 miljarder kronor för 2020. Vidare föreslås att regeringen bemyndigas att under 2020 som beredskapsinvestering ingå avtal om vaccin mot covid-19.

För att säkra att det på nationell nivå finns en tillräcklig tillgång till ambulansflyg föreslås också ett tillskott på 75 miljoner kronor.

Ett tillfälligt driftsstöd om 100 miljoner kronor föreslås till regionala flygplatser under 2020, för att säkerställa nödvändiga kommunikationer i hela Sverige.

Därutöver föreslås 200 miljoner kronor under 2020 i en miljökompensation till godsoperatörer. Förslaget syftar till att öka järnvägens konkurrenskraft och bidra till en fortsatt överflyttning av godstransporter från väg till järnväg.

För att stärka den regionala kulturverksamheten föreslås också en tillfällig förstärkning av den så kallade kultursamverkansmodellen – en modell för finansiering av kultur, som staten tillsammans med landets regioner ingår i. Statens kulturråd ansvarar för fördelningen, och 150 miljoner kronor extra föreslås för 2020.

Slutligen föreslås att Inspektionen för strategiska produkter (ISP) får ett tillskott på 2 miljoner kronor i år (och 4 miljoner kronor från och med 2021). Regeringen har utsett ISP till Sveriges kontaktpunkt enligt EU:s förordning om utländska direktinvesteringar. Varje medlemsstat ska enligt förordningen utse en nationell kontaktpunkt.

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson

Finansdepartementet