Regeringen: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Regeringen har beslutat att ge Migrationsverket i uppdrag att kontrollera asylsökandes adresser och återrapportera antalet fall av misstanke om bidragsbrott. Uppdraget följer upp de nyligen skärpta reglerna om eget boende för asylsökande och tar sikte på kontrollmöjligheter när det gäller begränsningen av rätten till dagersättning vid eget boende.

En uppgift om adress kan påverka både rätten till och nivån på dagersättning. När en asylsökande lämnar in en ansökan om dagersättning, intygar denne också att uppgifterna i ansökan är riktiga. Felaktiga uppgifter som inte korrigeras kan leda till en polisanmälan.

Uppdraget innebär att Migrations­verket, inom ramen för sin handläggning av ansökningar om dagersättning, bland annat kommer att kontrollera att anmälda adresser är privatadresser och hur många som har uppgivit en viss adress.

I uppdraget till Migrationsverket ingår också att utvärdera och återrapportera efterlevnaden av de nya reglerna om eget boende. Det omfattar också förekomsten av misstanke om bidragsbrott när en sökande anger en adress till en privatbostad eller lägenhet. Migrationsverket ska i sitt uppdrag även föreslå andra åtgärder som myndigheten bedömer behövs för att säkerställa reformen.

– Det ska inte vara möjligt att skriva sig på en postbox, och om någon lämnar oriktiga uppgifter för att få dagersättning så kan det utgöra ett bidragsbrott som kan ge böter eller fängelse upp till två år, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Redovisning av uppdraget ska ske den 31 december i år.

Uppdraget ingår som en del i en överenskommelse om eget boende för asylsökande mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister
Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet