Bildarkiv: La Provence

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Regeringens förslag på ett omställningsstöd för företag som har tappat en stor del av sin omsättning under den pågående krisen skickas nu till Lagrådet för granskning. Efter att förslaget har varit ute på remiss har regeringen gjort vissa justeringar som förtydligar delar av regelverket och kraven som ställs på företag som vill ta del av stödet. Förslaget är en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Omställningsstödet syftar till att stötta företag som drabbats hårt till följd av virusutbrottet och innebär att företag som tappat minst 30 procent av sin omsättning under mars och april i år ska kunna få ekonomiskt stöd från staten.

Förslaget har varit ute på remiss och skickas nu till Lagrådet. Regeringen kommer att anmäla stödet till kommissionen samtidigt som lagrådsremissen beslutas. Kommissionens prövning av stödet kan komma att resultera i ändringar av förslaget för att godkännande ska ges.

Jämfört med promemorian görs bland annat följande justeringar i lagrådsremissen:

För att undgå ansvar för det nya brottet omställningsstödsbrott måste felaktigt utbetalt stöd återbetalas.
Skatteverket får möjligheter att genomföra kontrollbesök i ett tidigare skede, redan vid prövningen av ansökan.
Utöver den nya lagen avser regeringen även att besluta om en ny förordning, där den huvudsakliga materiella regleringen av stödet kommer att finnas. Bland annat kommer följande justeringar göras i förordningen:

Vissa ombildade företag kommer att kunna få stöd.
En särskild begränsningsregel som säkerställer att företag inte överkompenseras av stödet kommer att införas.
Listan på kostnader som kan ersättas kommer att justeras, bland annat så att djurfoder och vissa tvätteritjänster också omfattas.
En förutsättning för stöd kommer fortsatt vara att ett revisorsintyg ges in, om stödet uppgår till minst 100 000 kronor. I de kommande förordnings­bestämmelserna kommer dock omfattningen en revisorns granskning att tydliggöras och göras beroende av stödets storlek.
En möjlighet till stöd för administrativa kostnader som uppkommit med anledning av ansökan kommer att införas, upp till ett visst belopp.
Företag som lämnat vinstutdelning eller vissa andra typer av särskilt reglerade värdeöverföringar till aktieägare eller medlemmar under en viss tidsperiod kommer fortsatt inte att kunna få stöd. Företagen kommer dock inte att vara förhindrade att lämna koncernbidrag.

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson

Finansdepartementet