Foto: Mostphotos - mitti

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att inrätta en funktion för psykisk hälsa och suicidprevention vid myndigheten. Funktionens roll ska vara att sprida kunskap om psykisk ohälsa och suicid till allmänheten, samt föra dialog med allmänheten inom området.

Arbetet vid funktionen ska starta senast den 1 januari 2021. Arbetet med inrättandet av funktionen ska genomföras i dialog med berörda myndigheter och andra relevanta aktörer.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 januari 2021. I redovisningen ska det bland annat ingå en beskrivning av hur myndigheten har utfört uppdraget, hur myndigheten avser att bedriva arbetet vid funktionen framgent samt eventuella förslag på utvecklingsåtgärder.

Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 8 000 000 kronor under 2020.

Jasmina Sofic
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren

Socialdepartementet