Regeringen: Utbildningsminister Anna Ekström Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

För att ge människor goda möjligheter att vidareutbilda sig eller byta bransch i spåren av coronapandemin föreslog regeringen, Centerpartiet och Liberalerna i vårändringsbudgeten för 2020 flera satsningar på utbildning inom regionalt yrkesvux, yrkeshögskola och folkhögskola. Nu blir förslagen verklighet.

Efter att riksdagen sagt ja till förslagen i regeringens vårändringsbudget har regeringen nu tagit nästa steg genom att fatta beslut som innebär att Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) och Folkbildningsrådet kan fördela medel för satsningarna.

För att de som förlorar sina jobb till följd av pandemin ska ges goda möjligheter att utbilda sig, att vidareutveckla sig inom sin bransch eller påbörja en ny yrkesbana ges kommunerna förbättrade förutsättningar att tillhandahålla yrkesutbildning för vuxna. Anslaget för regionalt yrkesvux ökas med 675 miljoner kronor under 2020 för att staten genom ett extra statsbidrag ska finansiera alla platser inom regionalt yrkesvux, alltså även de som kommunerna tidigare åtagit sig att finansiera. Budgetförstärkningen ska även ge utrymme för 1 500 extra årsstudieplatser under 2020.

Utbildningar inom yrkeshögskolan ger möjligheter till att utvecklas inom sin bransch eller att byta bransch. För att snabbt utöka utbildningsutbudet och ge fler möjlighet att studera inom yrkeshögskolan tillförs platsanslaget 245 miljoner kronor under 2020. Det motsvarar cirka 5 000 fler utbildningsplatser, eller 2 500 årsplatser, på redan beslutade utbildningar. Pengarna är också avsedda för fler platser på kurser och kurspaket inom yrkeshögskolan och för en försöksverksamhet med så kallad yh flex. Genom kurser och kurspaket säkerställs möjlighet till kortare utbildning som kan bidra till att tillgodose behovet av omställning på arbetsmarknaden och genom försöksverksamheten med yh flex ska en snabbare och mer flexibel väg till en yrkeshögskoleexamen utvecklas för den som redan har omfattande yrkeskunskaper.

För att bland annat ge personer som saknar grundläggande kompetens en annan och andra chans att studera förstärks även folkhögskolan. Under 2020 tillförs 52 miljoner kronor för att skapa motsvarande cirka 500 årsplatser på folkhögskolans allmänna kurs och yrkesutbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå. Staten står för hela kostnaden för dessa platser och ingen regional medfinansiering kommer att behövas.

Studieförbunden tillförs 30 miljoner kronor under 2020 för att förstärka sina arbetsmarknadsnära insatser på distans och möta ett ökat behov av kompetensutveckling hos vuxna.

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström

Utbildningsdepartementet