Miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Regeringen har fattat beslut om en lång rad bestämmelser som anpassar svensk rätt till EU-lagstiftningen om avfall. Det gäller bland annat höjda mål för materialåtervinning, nya krav på bygg- och rivningsavfall samt åtgärder som förebygger avfall. Samtidigt meddelar regeringen att den avser senarelägga ikraftträdandet av regler för insamling av visst avfall.

Sex EU-direktiv, som tillsammans kallas avfallspaketet, har reviderats vilket innebär att ett antal ändringar behöver göras i svenska lagar och andra författningar. Direktiven ska genomföras stegvis fram till den 1 januari 2025.

– Det är helt nödvändigt att vi ökar återvinningen och återanvändningen samtidigt som vi minskar produktionen av nya varor. Den ständiga utvinningen av nya resurser utarmar miljön och är i grunden ett enormt slöseri. Regeringen ser det nya avfallspaketet som en del av ett större arbete för att ställa om vårt samhälle till en mer cirkulär ekonomi, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Regeringen har nu fattat beslut om utfärdande av de lagändringar och de förordningsändringar som krävs för att vissa åtgärder ska vara på plats i juli 2020. För de krav som ska vara genomförda vid en senare tidpunkt lämnas förslag längre fram.

De nya, ambitiösa avfallsreglerna sätter tydliga och långsiktiga ramar och mål för återvinning och förebyggande av avfall. De förväntas leda till att avfallsmängder minskar samt bidrar till att säkerställa återvinning av hög kvalitet och användningen av avfall som en betydande resurs.

I avfallsdirektivet ställs bland annat flera nya krav på bygg- och rivningsavfall. Regeringen inför bland annat krav på källsortering av bygg- och rivningsavfall, och ger kommunerna ansvar för avfall som uppkommer när en privatperson renoverar hemmet. Även reglerna för vad som får förbrännas skärps.

– Med de nya reglerna får avfall som samlats inför återanvändning eller återvinning inte längre gå direkt till förbränning eller deponi. Den som lägger ner tid och kraft på att sortera sitt avfall ska kunna vara säker på att det innebär en faktisk miljönytta, säger Isabella Lövin.

Senarelagt ikraftträdande av regler om insamlingssystem
Det är angeläget att få insamlingssystem på plats som fungerar bra i längden för alla användare. Därför kommer regeringen också att se över bestämmelserna om system för insamling av matavfall och tillståndspliktiga insamlingssystem för förpackningsavfall och avser att fatta beslut om att senarelägga ikraftträdandet av de regler som beslutades i juni 2018.

Anna Söderström
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin

Miljödepartementet