Socialminister Lena Hallengren. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Regeringens Äldreomsorgslyft beräknas leda till 10 000 nya tillsvidareanställningar på heltid inom äldreomsorgen

Socialstyrelsen får i uppdrag att under 2020 betala ut 462 miljoner kronor i statsbidrag till kommuner som en del av satsningen Äldreomsorgslyftet. Satsningen planeras omfatta sammanlagt ca 2,2 miljarder kronor under 2020 och 2021. Medlen ska möjliggöra för anställda inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre att kunna utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid.

Regeringens Äldreomsorgslyft syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Staten kommer under 2020 och 2021 att finansiera kostnaden för den tid den anställde är frånvarande på grund av studier.

SKR och Kommunal har kompletterat regeringens satsning med en överenskommelse om att alla som deltar i Äldreomsorgslyftet erbjuds en fast anställning på heltid. Tillsammans bedöms satsningen komma att ge 10 000 heltidstjänster.

– Utbrottet av covid-19 har synliggjort det svåra bemanningsläge som vård och omsorg står inför, inte minst äldreomsorgen. Regeringen bedömer att Äldreomsorgslyftet kommer att bidra till att stärka kompetensen och förhoppningsvis attrahera fler att söka sig till dessa samhällsviktiga yrken, säger socialminister Lena Hallengren.

Det är Skolverkets yrkespaket till vårdbiträde (800 p) och undersköterska (1500 p) som ger rätt till stöd. Även motsvarande utbildningar på Folkhögskolorna berättigar till stöd.

Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget till Socialdepartementet senast den 31 oktober 2021.

Beräknat antal platser per län
Stockholms län: 1875
Uppsala län: 327
Södermanlands län: 311
Östergötlands län: 456
Jönköpings län: 367
Kronobergs län: 211
Kalmar län: 297
Gotland: 71
Blekinge län: 184
Skåne län: 1306
Hallands län: 338
Västra Götalands län: 1626
Värmlands län: 341
Örebro län: 307
Västmanlands län: 288
Dalarnas län: 337
Gävleborgs län: 333
Västernorrlands län: 290
Jämtlands län: 158
Västerbottens län: 281
Norrbottens län: 266

Jasmina Sofic
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren

Socialdepartementet